Disclaimer - Coolsculpting Dr Wikler klinieken

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting. De site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Website geen vervanging voor medisch advies

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies of een instructie op het juiste gebruik van de producten of diensten aangeboden door Dr. Wikler Klinieken.

Bij een intake bij Dr. Wikler Klinieken dient u eventuele medische aandoeningen of behandelingen mede te delen zodat de geschiktheid van de behandeling voor u kan worden beoordeeld.

Aansprakelijkheidsverklaring, aansprakelijkheidsbeperking

Deze website en alle content, materialen, informatie, producten en diensten genoemd op de website zijn zonder enige garantie. Dr. Wikler Klinieken en haar relaties geven geen enkele garantie ,noch expliciet noch impliciet, of wettelijk, ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Dr. Wikler Klinieken geeft geen garanties of verklaringen met betrekkingen tot het gebruik, geldigheid, nauwkeurigheid, gangbaarheid, betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van het gebruik van onze producten of diensten. Dr. Wikler Klinieken geeft geen garantie en/of neemt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website of enige informatie gepubliceerd op onze website.

U bent er volledig mee akkoord en begrijpt dat onder geen beding, Dr. Wikler Klinieken, haar relaties of een van haar bestuurders, functionarissen, werknemers of agenten aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte, incidentele, bijzondere of strafbare verliezen of schade als gevolg van of in verband met het gebruik van of het toevertrouwen van informatie aan deze website, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van inkomsten of winst, goodwill, gebruikersgegevens of andere immateriële schade en/of verliezen.

FDA approval CoolSculpting en Ultherapy

De CoolSculpting methode alsmede Ulthreapy hebben allebei een FDA approval én het European CE Keurmerk gekregen. Dat wil zeggen dat onafhankelijk klinisch onderzoek aantoont dat een behandeling doet wat deze belooft. Goedkeuring door de FDA is een waarborg dat een behandeling werkt, resultaat oplevert én tegelijkertijd veilig is.

Referenties totstandkoming FDA goedkeuring, Verdere toelichting kunt u verder lezen via deze link:

  • Manstein D, Laubach H, Watanabe K, Farinelli W, Zurakowski D, Anderson R. Selective cryolysis: a novel method of non-invasive fat removal. Laser Surg Med. Uit 2008, 40:595-604.
  • Zelickson B, Egbert BM, Preciado J, Allison J, Springer K, Manstein D. Cryolipolysis for noninvasive fat cell destruction: initial results from a pig model. Poster presented at 2008 Annual Meeting of the American Society for Dermatologic Surgery; uit november 6-9 2008; Orlando, Fla.
  • Coleman SR, Sachdeva K, Egbert BM, Preciado J, Allison J. Clinical Efficacy of Noninvasive Cryolipolysis and Its Effects on Peripheral Nerves. Aesthetic Plast Surguit 2009; 33(4):482-8
  • Dover J, Burns J, Coleman S, Fitzpatrick R, Garden J, Goldberg D, Geronemus R, Kilmer S, Mayoral F, Tanzi E, Weiss R, Zelickson B. A Prospective Clinical Study of Noninvasive Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Layer Reduction – Interim Report of Available Subject Data. Lasers in Surgery and Medicine uit 2009; 41:S21: 43.
  • Klein K, Zelickson B, Riopelle JG, Okamoto E, Bachelor EP, Harry RS, Preciado JA. Non-Invasive Cryolipolysis for Subcutaneous Fat Reduction Does Not Affect Serum Lipid Levels or Liver Function Tests. Lasers in Surgery and Medicine uit 2009; 41:785-790.

Gebruik van de site

Deze website is door of vanwege Dr. Wikler Klinieken gemaakt en wordt onderhouden als een service aan het publiek.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Deze website is bedoeld om een algemeen overzicht te geven van Dr. Wikler Klinieken en haar producten en diensten. Toegang tot en gebruik van deze website is op eigen risico en onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, en de volgende voorwaarden. Dr. Wikler Klinieken behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden regelmatig bij te werken of op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle materialen gepost op de website van Dr. Wikler Klinieken zijn geldig vanaf de datum van plaatsing. Dr. Wikler Klinieken wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dergelijke informatie te actualiseren van de hand.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties :

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken en om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van uw persoonsgegevens

De site van Dr. Wikler Klinieken maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat de toegang tot de site toe teneinde de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. We verzamelen geen persoonlijke gegevens door het gebruik van cookies en alle cookies vervallen wanneer u onze site verlaat.

Auteurs- en merkenrecht

De gehele inhoud opgenomen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, vormgeving, beelden, audio of video clips, interfaces of code en de selectie en regelingen daarvan (de “Inhoud”) zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten rechten van Zeltiq, Ulthera Inc. en Dr. Wikler Klinieken. Tenzij anders dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld, mag de inhoud niet worden gereproduceerd, gedownload, verspreid, gewijzigd, hergebruikt, getoond, geplaatst op andere websites zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dr. Wikler Klinieken.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen derhalve geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en Dr. Wikler Klinieken met betrekking tot uw toegang tot en/of het gebruik van deze website.